januari 2013 - augusti 2014,  Projektidé:

Att via ett trepartssamarbete lyfta fram Skurups, Svedalas och Svaneholms slotts unika tegelarkitektur genom att samla, dokumentera, producera och sprida kunskap och material om tegelarkitekturen via bland annat digitalisering,  QR-kodsmärkning, kulturkvällar, klassvisningar, stadsvandringar och utställningar. Att nå ut till allmänheten, skolor, föreningar, byggherrar och husägare genom att använda bibliotekets inarbetade kanaler. Att den ökade kunskapen och förståelsen för tegelarkitekturen ska leda till positiva reaktioner som får bestående värde för kommunen.

Bakgrund:

Bibliotekets personal och byggnadskontorets arkitekter har märkt ett markant ökat intresse för Skurups och Svelalas tegelarkitektur. När biblioteket och byggnadskontoret samarbetade kring en utställning om gamla tegelbyggnader med husritningar från kommunens arkiv och husmodeller av dessa i samband med att biblioteket, informationsenheten och Svaneholms slotts museiförening gav ut boken ”Fotograf Sernerts bästa” (tryckt i 1000 ex.2010, ny uppl. 2012) strömmade människor till biblioteket. Under utställningsperioden besöktes biblioteket av personer både från den egna kommunen och kringliggande. Det gav upphov till möten och samtal. Biblioteket ”fångade upp” personer med lokalhistoriskt intresse och ”den lokalhistoriska gruppen” bildades. De träffas på biblioteket ca 1 gg/månad. Deras intresse har i huvudsak fokuserats på arkitekturen. Planarkitekten har bjudits in till några möten. Byggnadskontoret har tagit fram en ny bevarandeplan för tätorten. Allt sammantaget gör att vi vill uppmärksamma och tillvarata detta intresse för att i framtiden få mer kunskap som dokumenterats. För att kunna åstadkomma detta krävs en projektledare, som har kunskap och tid att vara länken mellan intressenterna och göra layouten på det framtagna materialet. Bibliotekets behov av att förstärka den lokalhistoriska samlingen nås via projektet.

Samarbetspartners:

Projektet är ett samarbete mellan Skurups och Svedalas Kommuns serviceförvaltning, biblioteket och byggnadskontor samt Svaneholms slotts museum och Svaneholms slotts andelsförening. Dessutom involveras den lokalhistoriska gruppen, som träffas en gång per månad på Skurups bibliotek och privatpersoner som skriver om tätorten Skurup och Svaneholm.

 

Målgrupper:

Allmänheten, grundskolorna, äldreomsorgen, pensionärsföreningarna, lokalhistoriska gruppen, forskare, byggherrar och husägare som äger tegelbyggnader samt övriga näringsidkare.

Syfte:

 • Att samla in, dokumentera, producera och sprida material om Skurups, Svedalas och Svaneholms tegelarkitektur samt att sprida materialet med biblioteket som en viktig informationskanal.
 • Att öka intresset, kunskapen och förståelsen för tegelbyggnader och teglet som byggmaterial, t ex ur hållbarhetsaspekter och för att undvika felrenoveringar.
 • Att sätta upp QR-koder och plåtskyltar på speciellt bevarandevärda byggnader i enlighet med den nya bevarandeplanen. Enkelt att synliggöra information som de som har smartphones eller ipads kan skanna av. Den nya tekniken kan attrahera den yngre generationen och deras vilja till att söka information via smartphones och ipads (QR-koder).
 • Att digitalisera material och media och lägga upp på Tegelakademins hemsida.
 • Att synliggöra och underlätta åtkomsten av arkivmaterial från kommunen och slottet.
 • Att nå ut till målgrupperna och att under projektets gång finna nya målgrupper och informationskanaler.
 • Att öka intresset, kunskapen och förståelsen för den speciella tegelarkitekturen vilket kan medföra ökad samhörighetskänsla för invånarna, nyinflyttning och ökad turism. På så sätt stärks även kommunens företagare.
 • Att biblioteket får tips av kunniga personer med förslag till media som bör finnas på biblioteket, tex kartor.

 

Mål:

 • Att öka kunskapen, intresset och förståelsen för tegelarkitekturen. Förhoppningsvis kan detta leda till att felrenoveringar undviks och att man uppmärksammar teglet som ett hållbart byggmaterial.
 • Att nytt material arbetas fram, som kan användas efter projektperiodens slut.
 • Att få fler samarbetspartners, t ex byggherrar, pensionärsföreningar och äldreboende där det finns människor med minnen från äldre tiders Skurup och Svaneholm.
 •  Att invånarna känner stolthet och samhörighetskänsla för sin bygd.
 • Att underlätta informationsinhämtning genom att digitalisera arkivmaterial, kartor och annan media på biblioteket nya hemsida.
 • Att skolorna kan gå ”stadsvandringar” och inhämta information via QR-koder för att sedan söka vidare på bibliotekets hemsida och biblioteksbesök.
 • Att samarbetet mellan bibliotek och byggnadskontor ska utvecklas och att vara ett gott exempel för andra kommunala enheters samarbete.
 • Att öka turismen och inflyttning.
 • Att intresset för tegelarkitekturen ska ge upphov till att nya intresseområden upptäcks, t ex att man börjar undersöka andra historiska aspekter som vilka näringsidkare som funnits i byggnaderna genom tiderna. Kunskap som inte i nuläget finns dokumenterat. Många av dessa frågor dyker upp när nyinflyttade personer vill veta vad som funnits i deras hus tidigare eller hur huset har sett ut.
 • Att antalet besökare på biblioteket ökar och att biblioteket fungerar som ett kulturhus i enlighet med statliga, regionala och lokala kulturplaner.
 • Att bevara Svaneholms slott som ett viktigt ”nav” för kommunens olika aktiviteter och som en varumärke.

Aktiviteter:

 • Digitalisering, pågår hela året
 • Arbete med bibliotekets nya hemsidas lokalavdelning, pågår under hela året
 • QR-kodsmärkning och skyltar på utvalda byggnader, januari 2013
 • Fotografering av tegelarkitekturen av professionell fotograf


Kulturkvällar:

 • Februari: Kulturkväll för de byggföretag som äger tegelbyggnader i Skurup och Svaneholms slotts andelsförening, nämnderna för bygg och miljö och kultur. Plats: Skurups bibliotek
 • Mars: Kulturkväll med byggnadsantikvarie Inger Torstendotter Åhlin. Plats: Skurups bibliotek
 • 2 maj 18.00  Kulturkväll med Gunnar Ottosson om färgsättning interiört och exteriört. Plats: Skurups bibliotek
 • September: Kulturkväll om Svaneholms slott: slottet under olika tider. Plats: Svaneholms slotts museum
 • Oktober: Kulturkväll
 • December: En kulturkväll där planarkitekten, bibliotekarien och projektledaren bjuder in allmänheten och berättar och visar vad som blivit resultatet av projektet.

 

Utställningar:

 • Våren 2013: Tegel och formar från Börringe klosters samlingar visas på biblioteket.
 • Hösten 2013: Tegelarkitekturen i Skurup och Svaneholm. Modell av Svaneholms slott samt intressanta fynd ur Skurups Kommuns arkiv och Svaneholms slottsarkiv.
 • 2 Rundvandringar, som leds av t ex planarkitekten.
 • Föreläsningar för skolklasser och andra grupper på biblioteket.
 • Under hela projektets gång digitaliseras material och görs tillgängligt på Tegelakademin.se
 • 2014 Under första Halvåret planeras utställningar i Skurup och Svedala, en app med för husvandringar i de båda samhällena och en bok.

Ett samarbetsprojekt mellan Skurups och Svedalas kommuner.

I Skurup och Svedala finns många fina tegelbyggnader som är värda att uppmärksammas, därför har vi med Leader Söderslätts bidrag fått möjligheten att under 2013 – 2014 (tom juli månad) driva ett projektet TEGELAKADEMIN.

Vi vill:

 • Öka intresset, kunskapen och förståelsen för tegel och tegelarkitekturen
 • Sätta upp QR-koder och skyltar på utvalda byggnader
 • Samla in, dokumentera, producera och sprida material om tegelarkitekturen